Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Artikel 1 - Begrippen

a. Tenzij anders is overeengekomen, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, de onderneming of de instelling, waarmee Bazalt een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten en/of diensten. Indien het om, door een subsidieverlenende instantie gesubsidieerde, werkzaamheden, producten en/of diensten gaat, dan maken de voorwaarden voor de verstrekking van deze subsidie deel uit van de overeenkomst.
 2. Bazalt: de Stichting Bazalt, statutair gevestigd te Vlissingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Bazalt.
 3. Partijen: opdrachtgever en Bazalt.
 4. Opdracht: de in onderling overleg tussen partijen te bepalen werkzaamheden die verricht dienen te worden.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bazalt en opdrachtgever tot het uitvoeren van de opdracht.
 6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord.
 7. Materialen: alle door opdrachtgever aan Bazalt ter beschikking gestelde zaken, waaronder documentatie en/of informatiedragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Bazalt vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies, informatiedragers en/of materialen.
 8. Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, waaronder videoafspeelapparatuur, overheadprojectoren, beamers en/of computers en toebehoren.
 9. Deelnemer: de persoon die de intentie heeft om deel te nemen aan een open activiteit, zulks blijkend uit diens inschrijving daartoe, danwel daadwerkelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een open activiteit
 10. Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door Bazalt gestelde toetsingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon of deelnemer werkt.
 11. Afnemer: de betrokkene(n) ten behoeve van wie de prestaties door Bazalt worden verricht in opdracht van opdrachtgever.

b. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bazalt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van Bazalt en op alle overeenkomsten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Bazalt en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door partijen resp. hun rechtsopvolgers uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

b. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bazalt, voor de uitvoering waarvan derden worden of zijn betrokken.

c. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

e. Gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing op Bazalt maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3 - Offertes

a. Voorafgaand aan een opdracht brengt Bazalt in beginsel offerte uit aan opdrachtgever.

b. De door Bazalt gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Bazalt is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

c. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt, dient hij deze ondertekend te retourneren aan Bazalt. Een door opdrachtgever en Bazalt ondertekende offerte geldt als overeenkomst.

d. De prijzen in offertes zijn, tenzij anders is overeengekomen:

 • exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
 • exclusief reis- en verblijfkosten;
 • exclusief materiaalkosten en inclusief de eventuele in het kader van de opdracht te maken kleine kantoorkosten waaronder verzend- en administratiekosten.

e. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bazalt daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bazalt anders aangeeft.

f. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bazalt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

g. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

h. In een offerte beschrijft Bazalt in ieder geval de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de prijs en/of de honoraria en/of de tarieven.

i. Offertes van Bazalt zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

j. Kennelijke vergissingen in het aanbod van Bazalt zijn niet bindend.

k. Mondelinge toezeggingen, alsmede toezeggingen van medewerkers van Bazalt in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Bazalt.

Artikel 4 - Tot stand komen van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Bazalt en opdrachtgever ondertekende offerte door Bazalt retour is ontvangen, dan wel Bazalt de opdracht schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) heeft bevestigd.

b. Bazalt is slechts gebonden aan een met haar gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door haar directeur/bestuurder of een daartoe gevolmachtigde medewerker van Bazalt.

c. De offerte en de opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Bazalt verstrekte informatie. De door partijen ondertekende offerte en de opdrachtbevestiging worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

d. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende en/of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen zijn slechts geldig indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door opdrachtgever en Bazalt zijn bevestigd.

e. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

 

{slider Artikel 5 - Uitvoering van de opdracht}

a. Bazalt spant zich tot het uiterste in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle inspanningen zijn er op gericht het beoogde resultaat te bereiken.

b. Bazalt bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

c. Het betrekken van derden bij de opdracht door opdrachtgever of door Bazalt gebeurt uitsluitend met wederzijds goedvinden.

d. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, dan worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

e. Bazalt kan en zal pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend, dan wel Bazalt de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

f. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bazalt en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

g. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Bazalt de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

h. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is Bazalt gerechtigd na overleg met opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Terbeschikkingstelling van informatie en materialen door opdrachtgever

a. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en materialen, welke Bazalt overeenkomstig zijn uitsluitende oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bazalt ter beschikking gestelde gegevens en materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

c. Bazalt heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

d. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en materialen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

e. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde gegevens en materialen geretourneerd.

Artikel 7 - Terbeschikkingstelling van medewerkers en werkruimten door opdrachtgever

a. Als Bazalt daarom verzoekt, stelt opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte en/of de (kantoor)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

b. Als Bazalt daarom verzoekt, stelt opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

c. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerkers en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Bazalt en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door opdrachtgever aan Bazalt ter beschikking dienen te worden gesteld.

d. Het dient medewerkers van Bazalt te allen tijde mogelijk gemaakt te zijn de door hen te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan Bazalt ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de werkruimten niet afsluitbaar zijn, dient opdrachtgever op verzoek van Bazalt zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van hulpmiddelen, materialen en producten.

e. In overleg met Bazalt zal opdrachtgever ten behoeve van Bazalt voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, eventueel benodigde onderzoeksruimte voor de verrichting van pedagogisch, didactisch en psychologisch onderzoek, gespreksruimte voor het voeren van overleg en (consultatieve) gesprekken en het verzorgen van supervisie en coaching en/of trainingsruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen etc.

f. Indien opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met Bazalt zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerkers, werkruimten en andere benodigde faciliteiten aan Bazalt ter beschikking te stellen, zoals beschreven in dit artikel, is opdrachtgever verantwoordelijk als de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

g. Ook de andere dan in het vorige lid bedoelde, uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende, extra kosten en honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde medewerkers en werkruimten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

h. Het zal opdrachtgever nimmer zijn toegestaan hulpmiddelen en werkruimten zonder toestemming van Bazalt te gebruiken dan wel te betreden. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling toch gebruik maakt van bedoelde materialen, is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

{slider Artikel 8 - Rechten (waaronder eigendoms-, auteurs- en publicatierecht)}

a. Alle rechten (waaronder auteurs- en publicatierecht) alsmede eigendom van de door of via Bazalt verstrekte aanbiedingen en/of door of via Bazalt tot stand gekomen, ter beschikking gestelde of gepubliceerde materialen en/of producten zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van Bazalt of diens rechtsverkrijger.

b. Overdracht van auteursrecht of eigendom kan slechts schriftelijk in overeenstemming tussen partijen geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden, of kopiëren is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bazalt.

c. Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van Bazalt met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke, voorafgaande, toestemming van Bazalt.

d. Voor zover Bazalt in opdracht van opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt, dat het auteursrecht in beginsel bij Bazalt berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst betreffende het geven van de opdracht anders bepaald.

e. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,-- (vijfduizend euro) onverminderd het recht van Bazalt aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

f. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, zijn voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 - Eigendomsrecht bij productontwikkeling

a. Indien opdrachtgever dat wenst, bewaart Bazalt het ontwikkelde product voor een periode van maximaal vijf jaar. Na deze periode overlegt Bazalt met opdrachtgever over verlenging van de archiveringsperiode dan wel in eigendom verkrijgen van het ontwikkelde product door opdrachtgever.

b. Bazalt kan met opdrachtgever overeenkomen het bewaren van het ontwikkelde product te verzekeren. De kosten die daaruit voortvloeien, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 - Gebruikersrechten bij productontwikkeling

a. Opdrachtgever ontvangt van Bazalt tenminste en maximaal twee exemplaren en/of kopieën van het ontwikkelde product, tenzij anders is overeengekomen. Bazalt levert meer exemplaren en/of kopieën op aanvraag tegen de daarvoor geldende tarieven.

b. Bazalt gebruikt exemplaren en/of kopieën van de producten, of gedeelten daarvan, voor haar reguliere marketing activiteiten, na schriftelijke toestemming door opdrachtgever daartoe.

c. Opdrachtgever onthoudt Bazalt deze toestemming slechts indien opdrachtgever daarvoor een in de verhouding van partijen naar eisen van redelijkheid en billijkheid te beoordelen rechtens te beschermen belang heeft.

d. Bazalt heeft het recht om exemplaren en/of kopieën van de producten, of gedeelten daarvan, in te zenden naar presentaties, studiedagen en congressen en tentoonstellingen.

e. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijziging(en) in voltooide producten aan te brengen, tenzij met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bazalt

f. Bazalt zal elk redelijk verzoek van opdrachtgever om de samenstelling van een reeds afgeleverd product te wijzigen, honoreren. De beperking die zij hierbij stelt, is dat de verlangde wijziging(en) niet in strijd is/zijn met de goede naam en faam van Bazalt, één en ander ter uitsluitende beoordeling van Bazalt.

g. De meerkosten die uit wijziging van samenstelling van een reeds afgeleverd product voortvloeien, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

h. Bazalt moet naar redelijk verzoek haar medewerking verlenen aan het maken van (anderstalige) versies. Als het werk door derden wordt uitgevoerd en/of het gevaar bestaat dat daarmee afbreuk kan worden gedaan aan de kwaliteit van de producten, mag Bazalt haar toestemming weigeren.

i. Nadat daarover overeenstemming is bereikt, zorgt Bazalt voor het maken en afleveren van een versie in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Aan opdrachtgever worden in beginsel de gangbare prijzen berekend. Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van de overeenkomst, dat hij kennis heeft van de gangbare prijs.

{slider Artikel 11 - Meerkosten bij productontwikkeling}

a. Indien op verzoek van opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in het scenario en/of producten en als deze wijzigingen verhoging van de afgesproken prijs tot gevolg hebben, zijn deze volledig voor rekening van opdrachtgever.

b. Indien de overeengekomen prijs aldus wordt overschreden, legt Bazalt aan opdrachtgever een aanvullende begroting voor. Deze aanvullende begroting moet ter goedkeuring door opdrachtgever binnen vijf werkdagen na dagtekening worden ondertekend en aan Bazalt worden teruggestuurd.

Artikel 12 - Verzekering bij productontwikkeling

Bazalt sluit in verband met het ontwikkelen van producten geen verzekering af, tenzij partijen dat schriftelijk overeenkomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 - Levering

a. De door Bazalt opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor haar niet bindend. Overschrijding van de levertijd ontslaat opdrachtgever en/of afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Evenmin heeft opdrachtgever en/of afnemer alsdan recht op schadevergoeding danwel het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

b. Afnemer is verplicht de goederen in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is Bazalt tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

c. Opdrachtgever is verplicht de zending/levering van producten en/of eventuele materialen in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders.

d. Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Bazalt worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan afnemer in rekening worden gebracht.

e. Een retourzending wordt niet geaccepteerd, anders dan na een uitdrukkelijke schriftelijk verzoek en schriftelijke toestemming van Bazalt.

Artikel 14 - Overmacht

a. Bazalt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor Bazalt wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bazalt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bazalt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Bazalt daaronder begrepen.

b. Bazalt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bazalt zijn verplichtingen had moeten nakomen.

c. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien lid d. van dit artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande leden niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.

d. Voor zover Bazalt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bazalt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15 - Opzeggen en beëindigen overeenkomst

a. Overeenkomsten kunnen voortijdig en tussentijds worden beëindigd, met inachtneming van hetgeen in onderhavig artikel is bepaald, in geval één der partijen de schriftelijk vastgelegde verplichtingen conform offerte, overeenkomst en/of eventueel later vastgelegde nadere opdrachtspecificaties niet nakomt.

b. Tot opzegging kan eerst worden overgegaan wanneer gebleken is dat de geconstateerde problemen niet naar redelijke en billijke maatstaven en naar tevredenheid van partijen kunnen worden opgelost.

c. Partijen dienen opzeggen van de overeenkomst gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij mede te delen.

d. Indien opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is Bazalt gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder verlies van aanspraak op de overeengekomen vergoeding en onverminderd het recht van Bazalt op volledige schadevergoeding.

e. Indien en voor zover Bazalt de overeenkomst door opzegging wil beëindigen, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

f. In geval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt is Bazalt gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen.

g. Een overeenkomst kan voorts eindigen door voltooiing van de opdracht, of beëindiging op grond van wederzijds goedvinden.

h. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Bazalt recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe werkelijk gemaakte uren en eventuele overige gemaakte kosten vergoed dienen te worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

i. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Bazalt desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, waarbij de in redelijkheid gemaakte kosten door opdrachtgever worden vergoed.

{slider Artikel 16 - Opschorten en ontbinden overeenkomst}

a. Bazalt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de opdracht Bazalt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b. Bazalt is bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

c. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bazalt op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bazalt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

d. Bazalt behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid artikel 7:408 lid 1 BW

a. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt het uitgangspunt dat Bazalt niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.

b. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal Bazalt dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

c. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal Bazalt de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Opdrachtgever dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze tussentijdse wijziging.

d. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is gebonden, onverminderd het hierover in andere artikelen gestelde, aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 18 - Honorarium

a. Het honorarium van Bazalt is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Bazalt kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Bazalt gewerkte tijdseenheid.

b. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Bazalt gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voorzover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

c. Indien er sprake is van bedoelde eventuele extra werkzaamheden wordt opdrachtgever hierover voor aanvang geïnformeerd. Deze extra werkzaamheden worden spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd in een aanvullende overeenkomst of nadere opdrachtspecificaties.

d. Opdrachtgever is gehouden aan Bazalt een door Bazalt in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Bazalt daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

e. Bazalt heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Bazalt heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

f. Het honorarium van Bazalt, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per halfjaar, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

g. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of honoraria en/of verkoopprijzen. Bazalt behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende opdrachten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

h. Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering/uitvoering een tijdspanne is gelegen van meer dan 2 maanden dan kunnen de kostprijsfactoren (lonen en materialen) worden doorberekend. Wanneer de door Bazalt door te berekenen hogere kosten meer dan 10 % bedragen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

i. Indien Bazalt de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 7,5 % stijgen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

j. Het alsdan niet afnemen van de te verlenen diensten en of de te leveren producten door Bazalt laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

k. Het honorarium van Bazalt, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, aan opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen. Over alle door opdrachtgever aan Bazalt verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting.

Artikel 19 - Betaling

a. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden, in Nederlandse valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Bazalt aan te wijzen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, hetgeen een fatale termijn betreft. Elke factuur dient hierbij als een aparte vordering te worden beschouwd.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Partijen komen in de overeenkomst overeen of de prijs ineens dan wel in termijnen zal worden voldaan.

d. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Bazalt heeft.

e. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.- (tweehonderdenvijftig euro).

f. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Bazalt daartoe aanleiding geeft, is Bazalt gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bazalt te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Bazalt gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Bazalt uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

g. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag en overige betaalverplichtingen.

Artikel 20 - Gebreken en reclames

a. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen 30 dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Bazalt te melden.

b. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Bazalt te worden kenbaar gemaakt.

c. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.

d. Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door opdrachtgever aan Bazalt gemeld. Bazalt en opdrachtgever zullen het door opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien Bazalt het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

e. Bazalt zal daarbij in beginsel de keuze maken tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag.

f. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

g. Indien opdrachtgever binnen de gestelde termijn meldt dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, wordt deze melding conform de bij deze voorwaarden gevoegde klachtenprocedure afgehandeld.

Artikel 21 - Geheimhouding

a. Bazalt is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

b. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

c. Bazalt en opdrachtgever nemen alle benodigde maatregelen om geheimhouding te verzekeren van alle door of namens opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.

d. Bazalt heeft het recht te publiceren over de resultaten van verstrekte betaalde dienstverlening, mits de privacy van opdrachtgever is gewaarborgd.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid

a. Bazalt zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijze kan worden verwacht.

b. Bazalt is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bazalt van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

c. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Bazalt die bij zorgvuldig handelen als bedoeld in lid b. zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel waarop indien aan de orde in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bazalt gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, aanvullend beperkt tot een maximum van € 100.000,-- (honderdduizend euro). Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

d. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Bazalt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bazalt voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

e. Bazalt is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Bazalt, behoudens opzet of grove schuld van Bazalt.

f. Bazalt heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product/dienstverlening.

g. Bazalt is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van materialen of producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Bazalt of derden.

h. Bazalt is niet aansprakelijk voor overige tekortkomingen van door Bazalt ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Bazalt ingeschakelde derden te aanvaarden.

i. Opdrachtgever vrijwaart Bazalt tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Bazalt in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Bazalt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Bazalt.

j. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 23 - Open activiteiten

a. Een open activiteit (waaronder bijvoorbeeld: een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training) vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Bazalt.

b. Bazalt heeft het recht een deelnemer niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door de Bazalt gestelde toelatingscriteria, zulks ter exclusieve beoordeling van Bazalt.

c. Indien er plaats is voor een beperkt aantal deelnemers, gelden voor plaatsing twee selectiecriteria. Als eerste selectiecriterium geldt de mate waarin deelnemers tot de doelgroep van de open activiteit behoren. Als tweede selectiecriterium geldt de ontvangstdatum van de inschrijving. De niet toegelaten deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De niet toegelaten deelnemers worden geplaatst op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Afhankelijk van de omvang van de wachtlijst zal Bazalt zich inspannen om een nieuwe training te organiseren.

d. Bazalt beslist in principe twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. Bazalt behoudt zich echter het recht voor om deze beslissing te verschuiven naar één week voor de aanvangsdatum, indien daar naar het exclusieve oordeel van Bazalt een dwingende aanleiding en/of reden voor is.

e. Indien een activiteit geen doorgang vindt, vindt restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaats.

f. Deelnemer heeft de mogelijkheid om tot vier weken voor aanvang van de open activiteit kosteloos schriftelijk te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. Indien de deelnemer tussen vier en twee weken voor aanvang van de open activiteit annuleert is 50% van de totale deelnameprijs verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de open activiteit is het volledige bedrag voor deelname verschuldigd.

g. Indien op grond van het bovenstaande door deelnemer een bedrag verschuldigd is, verrekent Bazalt deze bijdrage met het eventueel al door de deelnemer betaalde en terug te ontvangen bedrag.

h. In zijn of haar plaats kan de deelnemer bij verhindering kosteloos voor een passende vervanger zorgdragen, mits de vervanging aan Bazalt voor aanvangsdatum van de open training wordt medegedeeld.

i. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn verblijfkosten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers, voor rekening van opdrachtgever namens deelnemer.

j. Indien het voor Bazalt door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, behoudt Bazalt zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.

k. Bazalt behoudt zich te allen tijde het recht voor om begeleiders van open activiteiten (trainers, cursusleiding) te wijzigen, ook nadat de namen hiervan via publicaties, advertenties en dergelijke bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan uit deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren.

l. Indien Bazalt de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door Bazalt moet zijn ontvangen.

m. Onverminderd het voorgaande behoudt Bazalt zich te allen tijde het recht voor, onder opgave van redenen, een deelnemer voor aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bazalt betaalde bedrag.

Artikel 24 - Medewerkers Bazalt

a. Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, ongeacht de reden van de beëindiging, op generlei wijze, medewerkers van Bazalt die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, tenzij Bazalt hiervoor tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

b. Bij overtreding van de bepaling van lid a zal opdrachtgever een direct opeisbare boete van
€ 10.000,-- (tienduizend euro) per overtreding zijn verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding van lid 1 voortduurt, onverminderd het recht van Bazalt op volledige schadevergoeding.

Artikel 25 - Geschilbeslechting

Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden conform de bij deze voorwaarden gevoegde klachtenprocedure afgehandeld.

Artikel 26 - Toepasselijk recht

Op alle door Bazalt gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

{slider Artikel 27 - Wijziging en uitleg van de voorwaarden}

a. Bazalt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bazalt stelt opdrachtgever uiterlijk één maand voor het van kracht worden van de wijziging schriftelijk op de hoogte van de wijziging. De wijziging heeft bindende kracht, tenzij opdrachtgever zich binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de wijziging schriftelijk tegen de wijziging verzet. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

c. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.


Vastgesteld en daarmee ingaande 1 juli 2013.

Bijlage bij de Algemene voorwaarden Bazalt: Klachtenprocedure Bazalt

Bazalt streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u, als klant, niet tevreden bent over Bazalt.

Wanneer zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. U stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het directiesecretariaat Bazalt, via telefoon nummer 088-5570570, of via e-mail: 

Denkt u eraan minimaal de volgende gegevens aan ons door te geven: uw naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

Het kan zijn dat u telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct samen met u kunnen afhandelen. In dat geval is daarmee uw klacht afgehandeld.

In alle andere gevallen ontvangt u van ons binnen drie dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Het directiesecretariaat wint inlichtingen over uw klacht in. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kunt u van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie.
Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich dan wenden tot de Commissie van Beroep van EDventure. EDventure is de belangen- en werkgeversorganisatie van de centra voor educatieve dienstverlening. De commissie van beroep onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter.
U kunt de volledige klachtenregeling van EDventure, alsmede de adresgegevens van de Commissie van Beroep, inzien op de website van EDventure.