Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Het SLO stelt frequent de leerlijnen bij. Per eind oktober 2014 zijn de ontwikkelingslijnen in KIJK! daarop aangepast; ze sluiten weer perfect op elkaar aan. Dat merkt u als u werkt in KIJK! webbased registratie.

Hieronder vindt u de gewijzigde pagina’s voor in het boek bijgesloten als pdf. Daarmee is uw boek weer up-to-date.

pdfAanscherping KIJK! 1-2

pdfAanscherping KIJK! 0-4

Leraren die met KIJK! 1-2 werken geven soms aan dat kinderen op de Cito-toetsen lager scoren dan in KIJK! Daardoor lijkt het dat de beoordeling van de leraar een gunstiger beeld geeft. Dat kan in de communicatie met ouders soms lastig zijn. 

 


Voor het verschil in beoordeling zijn verschillende oorzaken te noemen:

  • de cito-toets wordt op vaste momenten afgenomen halverwege en aan het eind van het schooljaar. De resultaten van de kinderen worden vergeleken met het gemiddelde dat kinderen op dat moment halen. Dit ongeacht hun kalenderleeftijd. In KIJK! wordt de inschatting van de ontwikkeling juist wel gerelateerd aan de kalenderleeftijd.
  • een testsituatie is vanwege zijn standaardisatie ongevoelig voor de behoefte aan betekenisvolle situaties bij het jonge kind. Het gebruik van gestandaardiseerde tests vraagt immers van u dat u de voorschriften strikt opvolgt. Uw rol is dan ook wezenlijk anders. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan (vaak onderschatting) van wat een kind weet of kan. In een reële situatie is er de mogelijkheid om rekening te houden met hoe het kind de situatie beleeft en daarop in te spelen. 
  • een test is een momentopname. Het resultaat hangt van dat ene moment af. Met name bij jonge kinderen is het voorstelbaar dat de resultaten beïnvloed worden door hoe het kind zich op dat moment voelt. Binnen KIJK! observeert de leraar de ontwikkeling van kinderen over een lange periode. Op basis van die observaties geeft zij een weloverwogen schatting van de ontwikkeling.
  • De Cito-opgaven zijn opgaven in het platte vlak. Voor jonge kinderen kunnen deze daardoor minder betekenis hebben. Binnen KIJK! wordt daarentegen het accent gelegd op observatie van de ontwikkeling tijdens activiteiten die voor het kind betekenisvol zijn. Dit zijn vaak geen activiteiten in het platte vlak en zeker geen papier-en-potlood-activiteiten. Tellen van taartjes op de rand van de zandbak is immers heel wat anders dan in het platte vlak kunnen aanwijzen in welk vakje 5 stippen staan. 
  • In het individuele KIJK!-rapport kan binnen de ontwikkelingslijnen sprake zijn van een ‘voorsprong’ van twee, vier of meer maanden. Voor een juiste interpretatie is het goed om te bedenken dat pas echt sprake is van een voorsprong of achterstand wanneer het verschil tussen de ontwikkelingsleeftijd en de kalenderleeftijd 6 maanden of meer bedraagt. Wanneer een kind van 5 maanden bijvoorbeeld op de ontwikkelingslijn beginnende geletterdheid scoort op 5 jaar en 4 maanden duidt dit niet perse op een werkelijke voorspong. Het geeft hooguit een signaal in die richting. 
  • De Cito-toetsen hebben betrekking op ‘slechts’ een veel kleiner aantal aspecten van de ontwikkeling. Met KIJK! krijgt u een compleet beeld, waarin ook de sterke kanten van een kind naar voren kunnen komen.

Voor meer informatie: lees de handleiding hoofdstuk 1.4. (6e of latere druk)

KIJK! en de nieuwe tussendoelen

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in onderwijsland. Eén daarvan zijn de nieuwe tussendoelen voor de groepen 1-2. Op basis van de nieuwe tussendoelen zijn de mijlpalen en de tussendoelen van KIJK! aangepast. Daarnaast neemt ook de voor- en vroegschoolse educatie toe, waardoor bepaalde ontwikkelingen bij kinderen eerder plaatsvinden.
De volgende ontwikkelingslijnen zijn aangepast:

• Beginnende geletterdheid
• Beginnende gecijferdheid
• Ruimtelijke oriëntatie

De aangepaste  mijlpalen zijn direct zichtbaar in KIJK! webbased en ook in de nieuwe uitgave Kijk Kies Doe.

>> Download hier de nieuwe tussendoelen.

 

Aanpassingen KIJK! Dagboek 1-2

Deze nieuwe mijlpalen zorgen er ook voor dat het KIJK! Dagboek voor groep 1-2 op enkele punten zijn aangepast. Maakt u gebruik van dit dagboek, dan kunt u hier de aangepaste pagina's downloaden.

 

Aanpassingen KIJK! Leerlingboekje 1-2

Deze nieuwe mijlpalen zorgen er ook voor dat het KIJK! Leerlingboekje voor groep 1-2 op enkele punten zijn aangepast. Maakt u gebruik van dit leerlingboekje, dan kunt u hier de aangepaste pagina's downloaden.

 

Voor meer informatie Mevr M. Weterings,

Tijdens de landelijke bijeenkomst voor KIJK!-experts van onderwijsadviesbureaus op 14 maart 2013 is met inspecteur mevrouw Groot-Schaarsberg van gedachten gewisseld over het onderwijs aan groep 1-2.

Hieronder vindt u een tweetal citaten uit het verslag dat naar aanleiding van dit gesprek is gemaakt. Ze vormen geen opsomming van inspectiestandpunten. Meer informatie daarover vindt u op de site van de inspectie.

 


Over observatie en aanbod
Om op een bewuste wijze de ontwikkeling van jonge kinderen te kunnen stimuleren is het noodzakelijk dat leraren een duidelijk beeld hebben van die ontwikkeling. Hebben ze er goed zicht op. Dat kan met verschillende instrumenten, bijvoorbeeld met KIJK! Criterium voor het instrument is dat het voldoende basis biedt voor het opstellen van een beredeneerd aanbod. Beredeneerd wil zeggen dat je er als leraar over nagedacht hebt. Alleen nadenken over een beredeneerd aanbod is echter niet voldoende. Het moet planmatig van opzet zijn. Observatie, planning en aanbod moeten goed worden vastgelegd zodat de uitvoering ervan bijvoorbeeld niet stil ligt als de leraar ziek is.

De leraar heeft de doelen in haar hoofd en speelt op gedifferentieerde wijze in op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen door middel van de kleine kring, gericht/gepland meespelen en het voeren van diagnostische gesprekjes.

Een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen zou moeten bijdragen tot een juiste inrichting van de hoeken. En omgekeerd draagt een rijke inrichting van hoeken ertoe bij dat de ontwikkeling van elk kind goed gevolgd en gestuurd kan worden. Kunnen de kinderen daar voldoende vinden zodat spelenderwijs en op een vanzelfsprekende manier gewerkt kan worden aan hun ontwikkeling met en zonder tussenkomst van de leraar?. 
Belangrijk is dat leraren niet denken vanuit activiteiten, maar vanuit doelen. Niet bij alle kinderen kun je er als leraar immers van uitgaan dat ze van nature de goede activiteiten kiezen die ontwikkelingsbevorderend zijn. Soms moet je dat sturen.

Over het Groepsplan
Het groepsplan gaat over de gebieden: taal/lezen, rekenen/wiskunde, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Men moet ook aannemelijk kunnen maken dat het groepsplan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Bij de uitvoering van het groepsplan is belangrijk dat leraren de tussendoelen goed voor ogen hebben. De planning van activiteiten dient gebaseerd te zijn op haalbare doelen waardoor kinderen een stap kunnen maken in hun ontwikkeling. Het gaat niet om trainen, maar om een passend aanbod in de vorm van doelgerichte, betekenisvolle activiteiten. De tussendoelen bij de ontwikkelingslijnen zijn daarbij een houvast. De eis dat kinderen aan het eind van groep twee vijftien letters moeten kennen is dus eigenlijk ‘een broodje aap verhaal’. De doelen binnen de ontwikkelingsgebieden kunnen dus van school tot school variëren vanwege verschillen in populatie. Van belang is om het groepsplan tussentijds te evalueren en zo nodig aan te passen om de afstemming van het aanbod actueel te houden. Door het groepsplan te koppelen aan het themaplan wordt bereikt dat beide synchroon lopen.

Wanneer KIJK! gebruikt wordt zoals het bedoeld is voldoet men aan de voorwaarden die de inspectie stelt.

KIJK! Kies Doe

Een praktisch boek met activiteiten om de ontwikkeling van kinderen tot 4 jaar te stimuleren.

U, als pedagogisch medewerker, heeft de opdracht om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden. Daarvoor is op de eerste plaats nodig dat u de kinderen goed observeert en zo een inschatting maakt van hun ontwikkelingsfase. Op de tweede plaats is nodig dat u weet op welke manier u hierbij het beste kunt aansluiten zodat ze een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen maken.

Met Kijk, Kies, Doe heeft u een boek in handen waarmee u dit in de praktijk kunt brengen. Wanneer u er een tijdje mee hebt gewerkt zult u merken dat u steeds meer nieuwe mogelijkheden ontdekt om de ontwikkeling van het jonge kind op een goede manier te ondersteunen.

Kijk, Kies, Doe is vooral een praktisch boek. Het gaat niet alleen over wat u in het omgaan met kinderen in de eerste levensjaren kunt doen. U vindt er ook aanwijzingen hoe u de ontwikkeling van jonge kinderen gericht en met resultaat kunt stimuleren. Wat zijn nu goede ontwikkelingsstimulerende activiteiten? Hoe bied ik die aan? Wat is mijn rol daarbij? Welke materialen zijn geschikt ? Allemaal vragen over het hoe, waar in Kijk, Kies, Doe rekening mee is gehouden. De activiteiten kunt u zonder veel extra inspanning en voorbereiding organiseren. Op een speelse wijze en met plezier! Want plezier voor u en het jonge kind is de belangrijkste voorwaarde voor verdere ontwikkeling.

Een gezamenlijk project van Bazalt, Fontys Fydes, Eduniek en HCO.

KIJK! kies doe is ook te vinden in onze webwinkel
ISBN: 978-94-6118-052-0
Prijs: € 55,-