Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essentie
De Coachopleiding gedragsmanagement heeft tot doel u als intern begeleider of ambulante begeleider de kans te bieden uw kennis, instelling en vaardigheden met betrekking tot pedagogisch handelen en klassenmanagement verder uit te breiden. 

U bent in staat, op basis van de analyse van de scan gedragsmanagement, collega’s te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van omgaan met gedrag en complexe situaties in de groep. Hierdoor voelt de leraar zich weer uitgedaagd en ziet weer perspectief. Met de verworven kennis en vaardigheden zijn deelnemers in staat om ook op schoolniveau leiding te geven aan het realiseren van duurzame veranderingen met betrekking tot een veilig en goed leerklimaat. Alle energie kan aan leren worden besteed.

 

De structuur en opbouw van de bijeenkomsten

De Coachopleiding bestaat uit zes dagdelen en is opgebouwd rond de 10 factoren van de scan gedragsmanagement van Bazalt. Elke bijeenkomst (dagdeel) kent een herkenbare structuur en opbouw, waarin de inhoudelijke focus steeds op één of meerdere factoren van de scan ligt. Tijdens de bijeenkomsten komen alle 10 factoren aan bod. De 4 theoretische pijlers waarop de Coachopleiding Gedragsmanagement is gebaseerd komen elke bijeenkomst in relatie tot de inhoudelijke focus terug. De laatste twee bijeenkomsten ligt de focus vooral op het aanbod gekoppeld aan de juiste actiestappen. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door inhoudelijke presentaties, uitwisseling van ervaring, het ervaren en oefenen van praktijkgerichte toepassing.


Opbrengsten Coachopleiding Gedragsmanagement
  • U bent goed op de hoogte van de actuele onderwijsresearch m.b.t. pedagogisch handelen en klassenmanagement.
  • U kunt een analyse maken van de situatie in een groep.
  • U kunt uw collega’s op een oplossingsgerichte manier coachen bij vragen betreffend gedrag in de groep.
  • U bent bekend met de theorie en de praktijk van het de gedragsmanagementscan.
  • U handelt vanuit de factoren van de gedragsmanagementscan naar collega’s en leerlingen.
  • U kunt praktijkgericht onderzoek doen, gericht op invoering en implementatie.
  • U kunt een schoolbreed en/of groeps-plan opzetten waarin staat hoe gewerkt kan worden aan een positieve leeromgeving.
  • U houdt actuele ontwikkelingen op het gebied van omgaan met gedrag en ‘moeilijke’ groepen bij en doet op basis daarvan voorstellen voor verdere ontwikkeling aan het team.
Werkwijze

Studieopdrachten
Aan elke bijeenkomst zijn verschillende type studieopdrachten verbonden:

Leesopdrachten
De leesopdrachten hebben tot doel u verder te verdiepen in de materie die in de bijeenkomst aan de orde komt en/of u voor te bereiden op de volgende bijeenkomst

Praktijkopdrachten
De praktijkopdrachten hebben tot doel zowel in de school, als coachend naar uw collega’s in de dagelijkse praktijk ervaring op te doen om het geleerde te kunnen toepassen. Het gaat uiteindelijk om eenvoudige, praktische toepasbaarheid voor de leerlingen.

Elke bijeenkomst wordt gestart met het bespreken van de studieopdrachten in tweetallen of viertallen. We vragen u een en ander uitgeprint mee te nemen. De cursusleider geeft feedback tijdens de bijeenkomst. De studieopdrachten leiden enerzijds stap voor stap tot het in staat zijn van het maken van een analyse van een moeilijke situatie in een groep, anderzijds tot het onderzoeken, analyseren van een schoolsituatie. In beide situatie leidt dat tot het opzetten van een plan van aanpak en/of, een implementatieplan.

Investering

6 bijeenkomsten van 4 uur en mail-, telefooncontact tussen de bijeenkomsten. Naast de tijdsinvestering tijdens de bijeenkomsten, zult u ook rekening moeten houden met het uitwerken en voorbereiden van praktijkopdrachten buiten de bijeenkomsten.


Doelgroep

Leraren PO (BAO en SBO) en IB`ers


Voorwaarden

Als basishouding wordt verwacht dat u bereid bent tot reflectie op uw rol als coach en dat u onderzoek en praktijkopdrachten uit wilt voeren in uw school. Voorafgaand aan de inschrijving is het mogelijk om een intake-of verkennend gesprek te voeren. In dit gesprek kan nader bekeken worden in hoeverre de training een antwoord is op uw ontwikkelingsvragen en behoeften.

Certificering

Deelnemers krijgen, na het met goed gevolg bestuderen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten, een certificaat met daarop de competenties die verworven zijn. Voor het behalen van het certificaat wordt een aanwezigheidsverplichting van 80 % gehanteerd, daarnaast is er de verplichting tot het inbrengen van eigen casussen en onderzoek.

Opleider(s)

Marije Heijdenrijk

Uitspraken van cursisten

"WinWin heeft mijn collega’s zekerder gemaakt. En mijzelf ook."
"We zijn minder bang voor een moeilijke groep."
"Ik kan mijn collega’s concrete tips geven en coachen bij ordeverstorend gedrag"
"Er is meer openheid binnen de school."
"Een opleiding met mensen vanuit verschillende delen van Nederland en verschillende werkvelden is zo verfrissend!"

 

nu offerte aanvragen