Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Licentie bestellen

Je kunt voor verschillende modules een licentie aanvragen:

KIJK! Webbased

button Ja een licentie KIJK webbased oranje

Voor peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties die onder één stichting/organisatie vallen wordt een tarief berekend van 3 locaties voor de prijs van 1. Je vult in jouw licentieaanvraag alle locaties afzonderlijk in. (Bekijk de tarieven.)

 

KIJK! op Sociale Competentie

KIJK! op Sociale Competentie is een apart systeem. Hiervoor hanteren wij het volgende tarief:
209 euro per kalenderjaar (incl. 21% BTW)

pdfLicentieovereenkomst KIJK op Sociale Competentie

 

Bazalt hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen. Daarom is het alleen mogelijk om een abonnement af te sluiten met een professioneel e-mailadresGmail- of hotmail-adressen worden niet geaccepteerd.

Handleidingen bestellen

Hieronder vind je de benodigde handleidingen per groep.

Bij alle abonnementen is de ondersteuning door een helpdesk inbegrepen.

Overstaplicentieovereenkomst naar KIJK! Webbased 0-7

Overstappen naar KIJK! 0-7 regel je online via je eigen KIJK! Webbased account.
Meer informatie over KIJK! 0-7 vind je hier.

 

(Aan het overstappen naar module 0-7 jaar zijn éénmalige kosten van 75 euro verbonden)

 

KIJK! Monitor op locatie/schoolniveau & KIJK! Monitoring voor organisaties/besturen

 • Scholen en kinderopvanglocaties kunnen hun KIJK! abonnement uitbreiden met de module KIJK! Beredeneerd aanbod (69 euro per kalenderjaar) en/of de module KIJK! Monitor (59 euro per kalenderjaar). Je kunt dan een mail sturen naar .  
 • Schoolbesturen en kinderopvanglocaties kunnen een abonnement nemen op een aparte applicatie waarin de gegevens van de verschillende kinderopvanglocaties of scholen op overzichtelijke wijze bijelkaar worden gebracht.  Een abonnement op www.kijkmonitoring.nl kost per jaar 365 euro en 16 euro per school of voorschool. Wil je een abonnement op deze applicatie? Stuur dan een mail naar

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Besturen en gemeenten hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid of opbrengstgericht werken. KIJK! Monitoring biedt die mogelijkheid, wanneer voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) gebruik wordt gemaakt van het webbased registratie-instrument van KIJK!.

Kenmerken van KIJK! Monitoring

 • De privacy van kindgegevens is gewaarborgd.
 • Als leraren en pedagogisch medewerkers al werken met KIJK!, kost het hen geen extra inspanning.
 • De digitale module levert op elk gewenst moment de gegevens op. Je verwerkt deze in de Monitor-raportage.
 • Webbased, dus altijd up-tot-date.

Wat kun je er mee

 • jouw beleid evalueren op school/locatie en organisatie/bestuursniveau.
 • jouw beleid/aanbod voor jonge kinderen evalueren. KIJK! Monitoring geeft je inzicht in:
  • De verschillen in ontwikkeling per groep.
  • De verschillen in ontwikkeling per locatie/school.
  • De verschillen tussen locaties/scholen.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal. 
  • De verschillen tussen de opeenvolgende jaren (trend). 
 • Gebruiken als basis voor reflectie binnen het team.
 • Verantwoording van het beleid. 

De module Monitoring brengt ontwikkeling van kinderen in beeld, om beleid te evalueren en bij te stellen voor kinderopvanglocaties, voorscholen, scholen, besturen en gemeenten.

Het bijzondere daarvan is dat dit zonder verhoging van de werklast van leraren en pedagogisch medewerkers kan verlopen: zij hoeven hiervoor geen nieuwe gegevens in te voeren. Er wordt namelijk gewerkt met de gegevens die men bij bedoeld gebruik van KIJK! reeds beschikbaar heeft. KIJK! is zo ingericht dat hiermee naar diverse rapportages kunnen worden opgesteld.

Met KIJK! Monitoring kun je de resultaten en ontwikkeling vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meerdere jaren. Een uitstekende basis om het  cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van:

De school of kinderopvanglocatie

Intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, leraren en hun leidinggevenden kunnen verschillende groepen met elkaar vergelijken. Groepen van hetzelfde jaar en groepen van eerdere jaren. Je kunt ook verschillende domeinen met elkaar vergelijken. Door te reflecteren op het aanbod, de rol van de pedagogisch medewerker/leraar en de ontwikkeling, kun je verbanden leggen en het aanbod gericht verbeteren.

De module is een optioneel onderdeel van KIJK! webbased. Om van dit instrument gebruik te maken, kunt je je abonnement uitbreiden. Een analyse van de gegevens, het leren werken met de monitor, een monitorrapportage voor je eigen locatie en een advies van een KIJK! expert is onderdeel van het werken met KIJK! Monitoring.

Wil je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810 

het bestuur/organisatie


Je kunt de ontwikkeling van kinderen verschillende scholen/locaties onderling vergelijken, het effect van verschillende interventies en het beleid evalueren. Het past in een professionele cultuur om van en met elkaar te leren: het analyseren en vergelijken van data, reflecteren en kwaliteiten herkennen en met elkaar delen.

KIJK! Monitoring geeft de bestuurder  en managers een aparte applicatie waarin de gegevens van de verschillende kinderopvanglocaties of scholen op overzichtelijke wijze bij elkaar worden gebracht. Je kunt verschillende grafieken genereren. De interpretatie van de monitor en een advies van een KIJK! expert is onderdeel van het aanbod. Het volgende jaar is deze dienstverlening optioneel. 

Wil je dat wij de rapportage – jaarlijks - voor jouw bestuur/organisatie maken?  Ook dát kan.
Vraag naar de mogelijkheden.

Wil je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810

de gemeente


Met KIJK! Monitoring voor gemeenten is het mogelijk om gegevens van verschillende peuterspeelzalen, voorscholen en basisscholen samen te voegen om zo een overzicht te genereren. We kunnen rapportages maken op basis waarvan je:

  • beleidskeuzes en investeringen kunt evalueren
  • resultaatafspraken kunt maken met betrokkenen
  • een analyse kunt maken van het effect van interventies

Wilt je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810

Uw investering

Onderdeel van KIJK! Monitoring is*:

 • het samenstellen van de rapportage voor je school/organisatie
 • interpretatie van gegevens en een analysegesprek door een adviseur, inclusief rapportagemodel;
 • het leren werken met de monitor;
 • zelf rapportages leren analyseren en leren het samenvattende rapportsamen te stellen;
 • optioneel; een bespreking op het niveau van het team, management of directie.

We maken graag een offerte op basis van uw wensen.

* Dit is eenmalig bij het in gebruik nemen van de monitor. De daarop volgende jaren kun je zelf rapportages samenstellen. Je kunt dan zelf bepalen of je hierbij gebruik wilt maken van onze expertise. 

Abonnement voor het gebruik van de digitale module

 • Voor scholen en kinderopvanglocaties:
  Uitbreiding van het KIJK! abonnement met de module 'monitoring': 59 euro per kalenderjaar (ongeacht het aantal leerlingen).
 • Voor bestuur/organisatieniveau:
  Een abonnement op www.kijkmonitoring.nl kost per jaar 365 euro en 16 euro per locatie.
 • Voor gemeenteniveau: 
  De module op gemeenteniveau kost per jaar 470 euro en 10 euro per school/locatie

 

button gratis KIJK Monitoring folder

Voorbeelden van grafieken uit de Monitoring rapportage

Trendanalyse leerjaren    Trendanalyse kinderen

KIJK! Handleidingen

afbeelding kijk 0 4 kijk 1 2 handleiding kijk 3 4 kijk sociale competenties 3 4     kijk voor de bso  

KIJK! 0-4

KIJK! Groep 1-2

KIJK! 3-4

KIJK! op Sociale Competentie

   

KIJK! voor de BSO

 

 

Handleidingen KIJK! 0-4, KIJK! Groep 1-2 en KIJK! 3-4

In de KIJK! Handleidingen vindt u de toelichting en beschrijving van de basisgegevens en ontwikkelingslijnen. De handleiding zijn gericht op het werken met KIJK! in de praktijk. 

De handleidingen worden geleverd met een volgboekje. In het volgboekje kunt u de ontwikkeling van het kind registreren als u dat niet digitaal via KIJK! webbased registratie wil doen.

De handleiding KIJK! Groep 1-2 wordt geleverd met het katern KIJK! Ouders voor communicatie tussen ouders en leraar als gelijkwaardige partner.

Handleidingen KIJK! op Sociale Competentie

KIJK! op Sociale Competentie bestaat uit 3 verschillende handleidingen. Er is een handleiding voor groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In de handleiding vindt u toelichting en beschrijving van basisgegevens en ontwikkelingslijnen voor het signaleren en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De digitale registratie vindt plaats via het online registratie module KIJK! op Sociale Competentie. 

Handleiding KIJK! voor de BSO

De handleiding KIJK! voor de BSO beschrijft hoe u het welbevinden en het ontwikkelen van sociaal competent gedrag van kinderen in de BSO kunt observeren en ondersteunen. De handleiding wordt geleverd met eem cd-rom met signaleringslijsten en een kindlijst.  

 

 

Hoe werkt KIJK!:

 1. Je observeert kinderen dagelijks tijdens met name betekenisvolle speel- werkmomenten en maakt daarvan aantekening in het dagboek in KIJK! webbased registratie.
 2. 2 x per jaar registreer je op basis van jouw observaties de ontwikkeling van elk kind. Alle ontwikkelingsfasen zijn beschreven. 
 3. Op het individueel rapport kun je de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden (in KIJK! beschikbaar)
 4. Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe jouw groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van jouw onderwijsaanbod. Je ziet of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. 
 5. Met het groepsoverzicht breng je de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld. 
 6. Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht kun je het groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. 

Deze stappen herhalen zich. Dit stemt perfect overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW).

Cyclus Handelingsgericht Werken

Bazalt

Liesbeth van Waas BAZALT
Nanneke van Lokven
Kitty Sweep
Ingrid Bruinen
Esther van den Berg
Emilie Groot
Linda Dankers
Els van der Voort
Evelien Lampe
Josée Schardijn
Alice Bekke
Maarten Haalboom
Marieke Gerrits

 

RPCZ

Olga Franse rpcz logo algemeen goed
Marie-Therese Gemmeke
Bianka Anderson
Mirabella de Vogel
Jenny de Vos

 

HCO

Eline Leijten partner logo hco
Ditte Korrubel
Louise Lichtendahl
Marielle Ebeli
Tanja Riebroek
Anne v.d. Gaag
Irene van Geen
Roelf Wiersma
Clara Buter

 

Bewaren

Bewaren