Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Training & Coaching

Bij ons kun je terecht voor trainingen, workshops, advies en coaching. We baseren ons aanbod op recent onderwijsonderzoek en maken de vertaalslag naar de praktijk om jouw impact op het leren van leerlingen te vergroten. Want veranderen doe je om beter te worden. Dat ondersteunen wij. 

We kunnen je op elk niveau ondersteunen met training of coaching: van het leren van leerlingen in de klas tot aan het integraal onderwijskundig beleid op bestuursniveau. Hoe meer samen, hoe groter de impact en de kans op duurzame ontwikkeling.

Vind de training of ondersteuning die bij jou, jouw team, school of bestuur past. 

Coaching

We bieden vele vormen van coaching, bijv.: directe coaching, co-teaching, lesson study, demo coaching, voorbeeld lesgeven en simultaan lesgeven. Directe ondersteuning daar waar je het nodig hebt.

 

button coaching

Training open inschrijving

Bij Bazalt vind je trainingen voor open inschrijving; voor iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen. Je kunt inschrijven op verschillende evenementen, trainingen, opleidingen en introductiesessies.

 

button Naar open inschrijving

Training op locatie

Met ons trainingsaanbod op locatie kunnen we alle trainingen,
programma's en trajecten
geheel naar jouw behoefte samenstellen.
Ons startpunt is jouw situatie.

 

button op locatie

E-learning

Met onze e-learningmodules kun je zelf aan de slag
met de onderwerpen van Bazalt.
Thuis of op het werk;
op het moment dat het jou het beste uitkomt.

 

button e learning

Bazalt streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u, als klant, niet tevreden bent over Bazalt.

Wanneer zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. U stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze ontevredenheid weg te nemen.

U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij het directiesecretariaat Bazalt, via telefoon nummer 088-5570570, of via e-mail:  

Denkt u eraan minimaal de volgende gegevens aan ons door te geven: uw naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

Het kan zijn dat u telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct samen met u kunnen afhandelen. In dat geval is daarmee uw klacht afgehandeld.

In alle andere gevallen ontvangt u van ons binnen drie dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Het directiesecretariaat wint inlichtingen over uw klacht in. Binnen twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kunt u van ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek of geven wij een gemotiveerde reactie. 
Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich dan wenden tot de Commissie van Beroep van EDventure. EDventure is de belangen- en werkgeversorganisatie van de centra voor educatieve dienstverlening. De commissie van beroep onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter. 
U kunt de volledige klachtenregeling van EDventure, alsmede de adresgegevens van de Commissie van Beroep, inzien op de website van EDventure.

Vastgesteld en daarmee ingaande 1 juli 2013.

Er zijn vele manieren om bezig te zijn met de ontwikkeling en groei van leraren. Op bestuurs- of schoolniveau: vormen van training voor het team zijn zeer geschikt om sturing te geven aan uw schoolontwikkeling.

Vormen van coaching (1:1 training) zorgen voor gerichte verbetering van vaardigheden en het integreren van nieuwe vaardigheden in de dagelijkse praktijk van de leraar. Persoonlijke training biedt de mogelijkheid om af te stemmen op het niveau van de leraar.

Bazalt kent unieke vormen van 1:1 training, buiten de klas, of direct in de klas: onze trainers staan letterlijk naast je om samen te kijken naar ontwikkelkansen voor je leerlingen én voor jou, als leraar in de groep.

1:1 training door Bazalt houdt in dat we aansluiten bij het niveau van de leraar, zijn leerbehoeften en bij wat de school gaat implementeren. Niet algemeen maar heel specifiek, voor zijn eigen groep! De inhoud en de vorm van de training zal dus per persoon verschillen. Een uitgangspunt dat we hanteren: wat is aantoonbaar effectief (research-based) en wat werkt voor déze leraar.

Kenmerken van onze 1:1 training

  • gericht op het versterken van vaardigheden
  • meteen in de praktijk
  • persoonlijk  
  • in en/of buiten de groep
  • formatieve feedback
  • gedifferentieerd
  • samen leren- samen oefenen- samen doen!
  • anders dan anders...

In de klas 

Directe coaching
De leraar krijgt tijdens de uitvoering van de les één tip van de Bazalt-trainer/coach die meteen in de praktijk gebracht kan worden. De leraar kan op dat moment zelf het effect van de tip waarnemen. Door een optimale timing van de coach voegt de leraar de tip naadloos in binnen de les(fase). De Bazalt-trainer/coach is maximaal 20 á 25 minuten in de groep. Deze vorm wordt vaak toegepast bij de implementatie van een aanpak, waardoor de leraar meteen effect kan ervaren

Co-Teaching inclusief gezamenlijke voorbereiding
De leraar en de Bazalt-trainer/coach bereiden samen een les voor, die op een af te spreken moment samen wordt uitgevoerd in de eigen groep van de leraar. De voorbereiding duurt 20 á 25 minuten, de trainer/coach leert de leraar tijdens de voorbereiding een nieuwe strategie/aanpak doelgericht in te zetten binnen de structurele aanpak. De leraar en de Bazalt-trainer/coach nemen ieder een deel van de les voor hun rekening. De coach geeft de leraar de keuze welke fase van de les hij/zij graag uitgevoerd wil zien door de coach en welk deel er coaching plaats vindt tijdens de uitvoering door de leraar. Leraar en coach zijn samen verantwoordelijk voor de les. De coach is maximaal 30 minuten in de groep. Deze vorm wordt vaak toegepast voor het inoefenen en eigen maken van een strategie binnen de lessen. Samen voorbereiden en uitvoeren stimuleert inzicht en vaardigheid bij de leraar voor een structurele toepassing van de strategie in andere lessen.

Observatie in de groep met informele feedback
Een ervaren Bazalt-trainer/coach is 20 minuten in de groep, observeert met of zonder leervraag van de leraar. De trainer/coach geeft meteen een top, een tip, grenzend aan de directe mogelijkheid voor verbetering en sluit af met nog een top. Deze vorm passen we vaak schoolbreed toe, bijvoorbeeld als start van een verandertraject. Een effectieve manier om zicht te krijgen op persoonlijke leerbehoeften van leraren, zodat we hier zo dicht mogelijk bij aan kunnen sluiten.

Demo-coaching
De Bazalt-trainer/coach demonstreert in de groep van de leraar een strategie die de leraar wil ontwikkelen of waarin hij vaardiger wil worden. Deze vorm passen we vaak toe om leraren een beeld te geven van de betekenis en de mogelijkheden van een strategie in zijn of haar eigen groep.

Voorbeeldles geven
De Bazalt-trainer /coach geeft een opbouw van een les als voorbeeld voor één of voor een groep leraren in de school. Deze vorm passen we vaak toe als de school start met een nieuwe of andere aanpak/strategie, zodat deze lera(a)r(en) in de praktijk van hun eigen groep/school kunnen zien wat de aanpak binnen een les in kan houden.

Simultaan lesgeven
De Bazalt-trainer/coach geeft samen met de leraar in de groep ieder aan een deel van de groep les, gedurende 15 – 20 minuten. De leraar kan tegelijkertijd ‘de kunst afkijken’ van de coach. Deze vorm wordt vaak toegepast om te kunnen differentiëren binnen de groep en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen.

Buiten de klas

Synchroon coachen
De Bazalt-trainer/coach is buiten de groep in contact met de leraar via een internetverbinding. De leraar geeft les en krijgt bevestiging en een tip van de coach in het moment, via een earphone. De leerlingen weten dat er via een webcam verbinding is met de groep maar kunnen niet volgen wat de coach tegen de leraar zegt. Model staan Deze vorm past iedere Bazalt-trainer/coach bewust toe in trainingen, zodat leraren de kunst kunnen afkijken voor het toepassen van ervan in de eigen groep. Dit is dus een onderdeel van elke training.

Lesson-study
De Bazalt-trainer/coach bereidt samen met de leraar of een groep leraren een les voor die in de komende week door de leraar/leraren gegeven wordt. Het doel is (meer) kennis en vaardigheid te ontwikkelen bij de leraar om stapsgewijs en effectief een afgesproken strategie/werkwijze toe te passen in een les(fase). Informele feedback De Bazalt-trainer/coach geeft de leraar een top, een tip en nog een top op basis van een groepsbezoek in de groep van de leraar of aan de hand van een opname van de leraar van een les.

Formele feedback
De Bazalt-trainer/coach geeft mondeling of schriftelijk feedback aan de hand van bijvoorbeeld de leervraag van de leraar. Dit kan na een groepsbezoek door de trainer/coach of aan de hand van een opname van (een deel van) de les van de leraar.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Bij SVIB analyseren de leraar en de Bazalt-trainer/coach korte video-opnamen die zijn gemaakt in de klas. Er wordt ingezoomd op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, op de klassenorganisatie en de didactiek. Het geeft zicht op de eigen kwaliteiten, inzicht in het effect van je gedrag op leerlingen en stof tot nadenken en ontwikkelen.

Meer informatie of interesse in coaching?

Neem contact op met Bazalt Dienstverlening: 088 5570570 of